آپارات
کانال تلگرام
اينستاگرام
ردیف معاینه و تشخیص تعرفه عمومی (ریال) تعرفه تخصصی (ریال) متخصص مشمول حق تخصص توضیحات
1 ویزیت 150,000 200,000 کلیه متخصصین شامل معاینه کامل دهان و دندانها،تکمیل پرونده و ارائه و ثبت طرح درمان اولیه و در صورت لزوم تجویز دارو،گرافی و آزمایش. پرداخت، یکبار در هر دوره درمان می باشد.
در صورت یکی بودن معاینه کننده و درمانگر ویزیت منتهی به درمان، قابل پرداخت نمی باشد.
2 گرافی پری اپیکال 160,000 160,000
3 گرافی اکلوزال 270,000 270,000
4 گرافی پانورکس(صرفا دیجیتال) 390,000 390,000 در کلیه گرافی های پانورکس و سفالومتری، درج مشخصات بیمار و تاریخ الزامیست.
5 گرافی سفالومتری 390,000 390,000